Privacy

KYOCERA SENCO EMEA B.V., gevestigd aan Pascallaan 88 8218 NJ Lelystad The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt KYOCERA SENCO EMEA zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Contactgegevens:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
The Netherlands
+31 320 295 575

Persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
De website(s) van KYOCERA SENCO EMEA B.V. bevat links naar andere websites die buiten het KYOCERA SENCO EMEA B.V. -domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. KYOCERA SENCO EMEA B.V. is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op deze sites.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
privacy@kyocera-senco.eu., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om de website te beheren, te laten werken en te verbeteren

Wij zullen uw goedkeuring vragen voor wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is. Mocht u deze niet afgeven kan het mogelijk zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten. Als wij uw
persoonlijke gegevens voor een nieuw of ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij u daar eveneens van op de hoogte brengen. Uw gegevens worden dan enkel op deze andere manier gebruikt als dat vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet of als u er uw toestemming voor hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KYOCERA SENCO EMEA B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
KYOCERA SENCO EMEA B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier:
Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt – afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail – bewaard zolang deze informatie nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-
vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google
Analytics. Voor informatie over hoe Google aan de GDPR voldoet kunt u verschillende pagina’s raadplegen:
Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om KYOCERA SENCO EMEA B.V. als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen wij u er expliciet op dat deze gegevens door KYOCERA SENCO EMEA B.V. nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin uzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mailadres
achter te laten wanneer u zichzelf inschrijft voor de nieuwsbrief of gebruik maakt van een web formulier. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@kyocera-senco.eu.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KYOCERA SENCO EMEA B.V.
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kyocera-senco.eu.
Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. KYOCERA SENCO EMEA B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien KYOCERA SENCO EMEA B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen
heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).